TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera


LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvolu je potrebno zatražiti za sve građevine, osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine i radove, definirane Zakonom o gradnji.
Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu idejnog projekta i preduvjet je za traženje potvrde glavnog projekta.
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se: